مجوز از ارشاد دستگیری از نیروی انتظامی محاکمه با قوه قضائیه .