نمیدونم کی به ملت گفته تو جاده و بیابون یه سره باید نور بالا برن؟ تا وقتی از روبرو تا فاصله مناسبی دیدهست چه اصراریه به کورکردن چشم روبروییا .