وسط رقابت نفسگیر عادل با رامبد سر بهترین مجری رامبد ورداشته آسشو فرستاده نود .