این خبر بمبگذاری و سقوط هواپیما شب سال نوئی جدا حالگیری بود .