نمیدونم تو این شرابط چه اصراری به سفر رفتن اونم با ماشین هستپ؟ https://t.co/4XPMZ9O2wZ .