تو دو روز اول تعطیلات اندازه کل مسافرای هواپیمای سفوط کرده دوبی ما تلفات جاده ای داشتیم. جا داره هر روز تو ایران عزای عمومی اعلام بشه .