خوبه ولی کاش بعضی شهرهای مرزی هم همین حسو داشتن https://t.co/e5kGn4dQma .