سخنرانی امروز خیلی تند و تیزه خدا بخیر کنه https://t.co/k3Z0Awdhsj .