تو برنامه چندشنبه @sinavaliollah سحر آهنگ کویر گوگوشو خوند محض روکم کنی فریال برای اولین بار دلم برای فریال سوخت .