سندی اونجاش جالب بود که آخر آهنگ سربازی گفت اونایی که مشغول خدمت "مقدس" سربازی هستن متقاضی بودن .