حسین تهی چجوری همزمان هم تو استیج بوده هم بی بی سی؟ .