تنها شخصیت مرحومی که هر از گاهی از نبودنش احساس تاسف میکنم ناصر کاتوزیانه .