صداوسیما با وجود بودجه و درآمدهای نجومی میگه پول ندارم.در شرایط نرمال و منطقی چنین سازمانی رو اگه تعطیل نمیکردن بشدت کوچکش میکردن .