موقع فرودش تو مهرآباد اگه وسط میدون فتح باشی منظره مشابهی می بینی البته بدون این همه سیم https://t.co/uk3c8i2wu5 .