از بیکاری دارم شب کوک میبینم به نظرم خوب طراحی شده شرکت کننده ها و داوراشم از استیج پرمایه ترن ولی طبیعیه که در رقابت شکست محضه .