User avatar

قاعدتا امروز باید مسابقه حمله به روحانی بین افراد و گروههای افراطی با رمز برجام دو شروع میشد ولی ظاهرا دوستان حسابی مشغول دید و باردید عیدن .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10