کاش میرحسین هم همون شب به جای اینکه بازنده کنن رد صلاحیت میکردن یا آراشو باطل میکردن قضیه ختم به خیر میشد .