چندوقت پبش بایکی بحث داشتیم سر اینکه من میگفتم از نظر حقوقی حق ابطال رای با شورای نگهبانه پس هشتادهشت هم کار غیرقانونی اتفاق نیفتاده... .