اگر در هیأت مدیره یک شرکت ایرانی حتی یک عضو بازنشسته سپاه حضور داشته باشه، اون شرکت مشمول تحریمه و برای همینه که برجام اثر مورد انتظارونداره .