اولین چراغو روشن کرد بقیه تئوریسین ها و مغز متفکرها هنوز مشغول دید و بازدیدن https://t.co/h9Xc9pLCf7 .