مرگ یوهان کرویف و ناصر حجازی از سرطان ریه باعث میشه فکر کنم خب حداقل تا شصت و چند سالگی جا دارم و با خیال راحت تر سیگار بکشم .