تو دنیای متمدن وکیلها سلطنت میکنن تو ایران دستگاه قضایی مدام در حال برنامه ریزیه که چطور لگدکوبتر بشن .