مینو خالقی صد و نود و سه هزار رای داشته! این بی آبروییش بزرگتر از هشتاد وهشته .