بنظرم علت عصبانیت جماعت از روحانی نه نتیجه انتخابات بلکه عدم تمکین روحانی به مداخله دربعضی نتایجه. حذف مینو خالقی هم از نتایج سحره .