اینطور حمله به رئیس جمهور مملکت از تریبونهای رسمی بیسابقه است میترسم روحانی هم حصرش کنن https://t.co/PxL5jDM104 .