بی اغراق میگم من هر وقت پا به جاده و بیابون مبذارم همون حس اضطراب مردم بلژیک در ساعات و روزهای بعد از انفجارو دارم از کدوم امنیت حرف میزنید؟ .