لب زدن و مسخره بازی رو آهنگای مردمو هزار سال پیش حمید شب خیز اختراع کرد همون موقع ملت دستش مینداختن حالا شده آیتم اصلی خندوانه .