فارغاز این مباحث بنظرم تهران اگه همون دعات مونده بود یاحداقل انقدر افسارگسیخته بزرگ نمیشد یکی از بهترین نقاط دنیا بود از نظر آب و هوا .