یه بار تو هواپیما بودم وسط ابرا رعد و برق زد یهو ارتفاع کم شد بچه عقبی جیغ زد من سریع آویزون شدم به صندلی جلویی شانس آوردم چیزی نبود .