کلا ترسناکترین زمان پرواز زمان تیک آفه از وقتی آنتونف سپاهان تو بلوار شیشه مینا افتاد این ترسم بیشتر شده .