هواپیمای آنتونف که سقوط کرد یکی دو هموطن وسط اتوبان کشته شدن من اون روز شاید بفاصله نیم ساعت از اونجا رد شده بودم .