گنده گوزیهای جناب توهم تا الان جواب داده احتمالا بعد مدتها یه نقش بهش پبشنهاد مبشه یه سریال لابد با موضوع نفوذ .