نمبفهمم چه لذتی داره آدم زن و بچشو برداره چندصد کیلومتر اونور تر تو پارک چادر بزنه با پیک نیک گرمشون کنه .