پیشنهادهای وسوسه انگیز بهم شد برای خیانت حتی شمارشونم گذاشتم تو بلک لیست حالا که حقشونو از دهن افعی کشیدم بیرون انگار نه انگار .