انگار رئیس صداسیما عفو عمومی داده کلی آدم ممنوع التصویر برگشتن تازه ممنوعیت مصاحبه با جنس مخالف هم برداشته شده .