اینکه توان نظامی جزء مولفه های قدرته شکی توش نیست داشتن موشک پیشرفته هم جزء ملزوماته اما دم به دم هوا کردنش یه مقدار غیر عادیه دیگه .