من تا وقتی محصل و دانشجو بودم مثل همه از روز آخر نعطیلات نفرت داشتم ولی الان نه زیاد! بالاخره برای یه لقمه نون باید کار کرد دیگه .