آقا بنظرم اوضاع از آنچه ما در آئینه تریبونها ورسانه ها می بینیم پیچیده تره https://t.co/HZv2JKVI8J .