آقا من آخر نفهمیدم جریان اینکه یه سری تو توئیتر مینویسن فلان چیزو نگائیدم چیه؟ کسی میدونه به مام بگه! .