میگن هرکسی روبهر بهر کاری ساختن. عادل فردوسی پورخیلی از بقیه مجریای تلویزیون موفقتره ولی هیچوقت تویه مصاحبه نمیتونه مثل خیابانی گرم حرف بزنه .