یه عده عادت کردن تحت هر شرایطی به مردم توهینن. همین مردمی که هفتاد و شش و هشتاد و هشتو ساختن و اسفند امسال همه رو انداختن به جون هم .