از بچگی عید برای من دوازده فروردین تموم میشه. پنجشنبه‌هارم بیشتر از جمعه ها دوست داشتم .