جمعه صبح بلند میشدم میتی کومان که تموم میشد میزدیم به کوچه فوتبال تو زمین خاکی ظهر ناهارو و فوتبالیستها که تموم میشد عزا شروع میشد! .