پارسال سیزده بدر بود ابوطیاره تو بیایون گذاشتمون. امروز که از همونجا رد میشدم یهو یاد اون روز افتادم باور اینکه یه سال گذشته سخت بود! .