اقتصاد مقاومتی اونوریا معادل خود تحریمیه مال اینوریا گسترش روابط اقتصادی با بیرون. دو تفسیر کاملاً متضاد از یک شعار .