منطقاً اگه منظورازاقتصاد مقاومتی واقعاً مقاوم کردن دربرابر تحریم باشه فقط تز دومیها یعنی گسترده کردن منافع اقتصادی غربیها تو ایران جواب میده .