عه برنامه ریزی کرده بودم روز دادگاه شهرام شب پره برم ازش امضاء بگیرم به کل یادم رفت! بهمن بود دادگاش .