فککنم شنبه باید گوشیو خاموش کنم. یه سری منتظرن تعطیلات تموم بشه تا دو هفته استراحتو از دماغمون دربیارن. کلی هم کار عقب افتاده مونده رو دستم .