محسن رضایی ظاهراً به این نتیجه رسید در میدان سیاست با ژست میانه‌روی جایگاهی به دست نمیاره داره برمیگرده به کار اصلی خودش .