معمولاً اولین روز بعد از تعطیلات ترافیک سنگین نیست. تنها امیدواریم تو زدنگی الان به همینه .